Provozní řád

Provozní řád areálu Pitland:

(Provozovatel - společnost Happy Garage s.r.o.)

 1. Vstup do areálu PitLand (dále jen „Areál“) a pobyt v něm je podmíněn dodržováním platné legislativy České republiky, tohoto Provozního řádu, pokynů odpovědných zaměstnanců Provozovatele a s ním spolupracujících osob (dále jen „Odpovědné osoby“).
 2. Do areálu vstupuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí, dobrovolně a bere na vědomí, že motoristický sport je nebezpečný a je srozuměn, že je potřeba se v celém Areálu pohybovat s náležitou opatrností.
 3. Každý návštěvník areálu je povinen před vstupem nebo neprodleně po vstupu do prostor Areálu seznámit se s tímto Provozním řádem a přísně dodržovat pravidla jím stanovená, jakož i pokyny Odpovědných osob.
 4. Zákonný zástupce nezletilého návštěvníka Areálu je povinen před vstupem nezletilého návštěvníka nebo neprodleně po vstupu do prostor Areálu seznámit ho s tímto Provozním řádem.
 5. Nezletilý návštěvník se může zúčastnit jízd na dráze a jiných aktivit spojených s pobytem v Areálu jen s písemným souhlasem zákonného zástupce (dále jen „Souhlas“).
 6. Nezletilý návštěvník areálu rovněž musí přísně dodržovat pravidla stanovená tímto Provozním řádem, jakož i pokyny Odpovědných osob.
 7. Každý návštěvník před jízdou na dráze musí pravdivě vyplnit a vlastnoručně podepsat Prohlášení návštěvníka, případně ho vyplnit v rámci on-line systému APEX. (dále jen „Prohlášení“).
 8. Odpovědné osoby včetně Provozovatele areálu jsou oprávnění z důvodu bezpečnosti osob vstupujících do Areálu těmto osobám zamezit vstup do kteréhokoliv místa v Areálu.
 9. Každý návštěvník vstupující do Areálu je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování areálu či jeho vybavení, a dále je povinen zachovávat čistotu a pořádek a neohrožovat bezpečnost. Je zakázáno v Areálu odhazovat odpadky mimo odpadkové koše. Do areálu není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, nebezpečné chemikálie, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny, a to včetně zábavné pyrotechniky), hořlaviny a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku osob nacházejících se v Areálu. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout Provozovatel či Odpovědná osoba.
 10. V Areálu platí přísný zákaz vstupu mimo prostory vymezené pro pobyt návštěvníků. Každý návštěvník vstupující do Areálu bere na vědomí, že je zakázáno vstupovat za jakékoliv bezpečnostní pásky umístěné kdekoliv v Areálu, neboť takovéto pásky mohou zabezpečovat zákaz vstupu na jízdní dráhu, do takové blízkosti jízdní dráhy, která by byla pro danou osobu ohrožující na životě a zdraví, do míst, kde z jakéhokoliv možného důvodu hrozí nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví a majetku, zejména z důvodu možných stavebních či údržbových prací, atp.
 11. V Areálu platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na jízdní dráhu, bezpečnostní zóny a související prostory.
 12. Do Areálu je zakázán vstup zvířat. Za škodu způsobenou nedodržením tohoto zákazu odpovídá majitel zvířete nebo osoba, která zvíře do Areálu přivedla. Tyto osoby jsou také zodpovědné za případný úklid exkrementů, jež zvíře v Areálu vyprodukuje.
 13. V Areálu je zakázáno používat otevřený oheň v jakékoliv podobě včetně zákazu kouření
 14. Každý návštěvník vstupující do Areálu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce utkání pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s Areálem, pořadatelem a jejich sponzory. (toto by mělo být asi zvlášť v rámci podmínek GDPR)
 15. Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech vnesených a odložených v Areálu. Každý návštěvník je povinen všechny své věci zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení.
 16. Povinností každého návštěvníka vstupující do Areálu je odevzdat předměty nalezené v Areálu Provozovateli Areálu či Odpovědné osobě.
 17. Každý, kdo zpozoruje v prostorách či na zařízeních Areálu závadu ohrožující bezpečnost osob či závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit Provozovateli nebo Odpovědné osobě.
 18. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom Provozovatele nebo Odpovědnou osobu, která bude dále jednat dle závažnosti zranění.
 19. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vykázat bez náhrady každého návštěvníka, který přes napomenutí Provozovatele nebo Odpovědné osoby přestoupí ustanovení tohoto Provozního řádu nebo neuposlechne pokynů Odpovědné osoby, nebo se chová jiným nepřístojným nebo rušivým způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech Areál na vyzvání, je Odpovědná osoba oprávněn tohoto návštěvníka vyvést, popř. požádat o zakročení orgánů Policie České republiky nebo útvarů Městské policie hl. města Prahy.
 20. Do Areálu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, osobám ve výrazně znečištěném oblečení, osobám nerespektujícím základní hygienická pravidla nebo osobám, u nichž se vyskytuje podstatná zdravotní omezení, nebo infekční onemocnění. Každý návštěvník vstupující do areálu je zodpovědný za svůj zdravotní a fyzický stav, který musí být adekvátní ve vztahu k činnostem, které zde bude vykonávat.
 1. Platí přísný zákaz svévolného vstupu na jízdní dráhu.
 2. Každý jezdec ještě před uskutečněním jízdy na jízdní dráze musí mít nasazenou a zapnutou ochrannou přilbu, rukavice, kombinézu a boty a je povinen odložit u obsluhy veškeré volné části oděvů (plety, šály, šátky, volné kapuce apod.). Delší vlasy musí být upraveny tak, aby se předešlo zranění (např. stočením pod helmu či kuklu). Provozovatel neručí za ušpiněné nebo poškozené oblečení.
 3. Provozovatel nebo Odpovědná osoba je oprávněna udělit zákaz jízdy i při pouhém podezření na požití alkoholu či jiných omamných látek. Provozovatel si dále vyhrazuje právo na provedení orientační zkoušky na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek, kdy pozitivní nebo zamítnutý test ze strany návštěvníka může být důvodem k zákazu jízdy, případně zákazu vstupu.
 4. Je zakázána jízda osobám se závažnými zdravotními problémy, které je omezují při řízení motorových vozidel a i osobám, které berou léky zakazující řízení motorových vozidel.
 5. Při jízdě je přísně zakázané úmyslně narážet do ochranných mantinelů, ostatních jezdců, motorek a vytlačovat je z jízdní dráhy. Při jakémkoliv úmyslném najíždění do ochranných mantinelů, ostatních jezdců, motorek nebo jakémkoliv jiném poškozování motorek bude jezdec zastaven a vykázán z jízdní dráhy bez náhrady jízdného. Návštěvníkovi bude dáno k úhradě úmyslné poškození motorky nebo škoda na zařízení Areálu. (bude zde odkaz na ceník jednotlivých prvků, které budou v případě úmyslného zničení dány klientovi k uhrazení?)
 6. Při nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi motorkami se účastník jízdy vystavujete zodpovědnosti z možných následků. Každý účastník jízdy musí přizpůsobit styl a rychlost jízdy svým schopnostem a zkušenostem tak, aby neohrozil zdraví svých spolujezdců a majetek Provozovatele.
 7. Každý účastník jízdy si je vědom, že při nedodržení pravidel stanovených v tomto provozním řádu hrozí riziko pádu z motorky a úrazu osob včetně následků osobní zodpovědnosti.
 8. V případě opakovaného pádu v jedné rozjížďce provozovatel nebo odpovědná osoba může jezdci předčasně ukončit rozjížďku, aby zamezil případným škodám na majetku či zdraví.
 9. Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené nedodržováním bezpečnostních a jízdních pokynů stanovených tímto provozním řádem pro návštěvníky na jízdní dráze.
 10. Je zakázáno bezdůvodně zastavit během jízdy na jízdní dráze. V případě nouzového zastavení nesestupujte z motorky nebo v případě nehody zvednutím ruky přivolejte obsluhu. Dále, pokud je to možné s ohledem na místo zastavení a jízdu ostatních motorek, vystupte a uchylte se do nejbližšího možného místa mimo jízdní dráhu za bariéry a dávejte signál obsluze (máváním, hlasem) tak dlouho, dokud obsluha jeho signál nezaregistruje,
 11. Pokud se jezdci zdá, že s motorkou není něco v pořádku, neprodleně zajeďte k depu a informujte o této závadě personál.
 12. Není dovoleno, aby se na jízdní dráze pohybovala jakákoli jiná vozidla než vozidla určená Provozovatelem.
 13. Návštěvník není oprávněn a nesmí jakkoli manipulovat a zasahovat do technických částí motorky, zejména motoru, převodů, brzd apod., ani do jiných technických vybavení dráhy. Návštěvník není oprávněn zasahovat rovněž do nastavení a jízdních módů motorky.
 14. Účastník jízdy dává, v případě vlastního zranění při pohybu v reálu nebo při jízdě na okruhu výslovný souhlas k poskytnutí první pomoci a případnému dalšímu nezbytnému lékařskému vyšetření a ošetření jeho soby.
 15. Každý návštěvník před zahájením jízdy na jízdní dráze mimo jiné také musí:
 16. předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas,
 17. uhradit cenu za půjčení motorky,
 18. seznámit se s celou jízdní dráhou, včetně depa, výjezdu z depa, vjezdu do depa, návštěvní zóny, servisní zóny, se signalizací vlajkami na dráze apod.
 19. seznámit se s ovládáním a řízením motorky včetně vypnutí motoru,
 20. upozornit obsluhu, že je připraven k jízdě a vyčkat jejích pokynů,
 1. k zahájení jízdy nasednout na motorku, a to pouze v depu, nebo ji odvést po svém boku k místu určení dle pokynů obsluhy nebo instruktora,
 2. vyjet z depa pomalou rychlostí (jako pěší chůze) v místě k tomu určeném a nejkratší cestou vjet na jízdní dráhu s tím, že bude dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na ostatní jezdce nasedající na motorky, vjíždějící do depa nebo jezdící po dráze, dále bude dbát zvýšené opatrnosti při vyjíždění z depa s ohledem na možný pohyb Odpovědných osob, ale i nepředpokládaný pohyb návštěvníků; motorka jedoucí na trati má přednost před motorkou vyjíždějící z depa.
 3. Každý návštěvník při jízdě na dráze zejména:
 4. musí dbát pokynů Odpovědných osob, především signálů vlajkami,
 5. nesmí jezdit proti určenému směru jízdy na dráze,
 6. nesmí jezdit bezdůvodně pomalou rychlostí,
 7. musí při jízdě vždy sedět na sedačce motorky,
 8. musí po celou dobu jízdy s motorkou a pohybu na dráze mít nasazenou a upevněnou ochranou přilbu,
 9. nesmí z motorky sestoupit, to neplatí pro případ poruchy motorky nebo výjimečných situací (havárie, situaci, kdy hrozí nebezpečí zdraví či životu jeho nebo jiných osob apod.),
 10. nesmí bezdůvodně či záměrně zastavovat motorku v místě, které k tomu není určeno,
 11. nesmí bezdůvodně zajíždět a vyjíždět z depa v době jízdy, pokud nechce přerušit jízdu,
 12. musí zpomalit nebo zastavit jízdu v náhodně vzniklých nepřehledných situacích (havárie, zácpa, zastavení jiných jezdců, pohyb jakékoli osoby na dráze apod.),
 13. je povinen zastavit a pomoci v případě havárie jiného jezdce, musí však postupovat tak, aby neohrozil zdraví a život svůj nebo ostatních jedoucích jezdců, současně se bude snažit přivolat obsluhu či Odpovědné osoby.
 14. v případě volně ležících cizích předmětů na dráze nebo jiných obdobných případech ohrožujících zdraví a život účastníků je povinen přerušit jízdu, zastavit v depu a informovat obsluhu (ve zvlášť závažných případech tak učiní přímo na trati, ale tak, aby neohrozil zdraví a život svůj nebo ostatních jedoucích účastníků) a dávat signál obsluze (máváním, hlasem) tak dlouho, dokud obsluha jeho signál nezaregistruje; v žádném případě se nesmí snažit zjednávat nápravu sám, ledaže by tím odvrátil bezprostředně hrozící nebezpečí na zdraví či životě svém nebo jiných osob.
 15. V případě nevyčerpání uhrazené ceny za dobu jízdy z důvodů rozhodnutí návštěvníka nebo jeho zákonného zástupce se žádná část uhrazené ceny zpět nevrací.
 16. V případě, že bude jízda přerušena a ukončena z důvodu porušování těchto pravidel jezdcem, nemá tento jezdec či zákonný zástupce jezdce nárok na vrácení jakékoliv uhrazené ceny.
 17. Smluvní strany tímto sjednávají, že finanční prostředky  ze zakoupeného voucheru do okamžiku objednání termínu pro čerpání zakoupené služby, vyplývající z daného voucheru, náleží stále kupujícímu a prodávající se zavazuje je držet a spravovat na svém účtu, a od okamžiku objednání termínu pro čerpání zakoupené služby, vyplývající z daného voucheru, náleží tyto finanční prostředky kupujícímu, jako úplata za takto zakoupenou službu. Pod dobu, kdy finanční prostředky  ze zakoupeného voucheru drží a spravuje prodávající na svém účtu, v souladu s ujednáním dle předchozí věty, náleží veškeré přírůstky (tj případné úroky) prodávajícímu, jako odměna za držení a správu příslušných finančních prostředků.
 18. Není-li mezi Poskytovatelem a Objednatelem dohodnuto výslovně něco jiného, je přesun rezervace ze strany Objednavatele možný výhradně za následujících podmínek:
Počet dní před sjednaným termínem čerpání službyPoplatek změny termínu čerpané služby
Více než 10 dní0 Kč, změna termínu bez omezení
Méně než 10 dní300 Kč/osoba,
Méně než 2 dnyStorno poplatek 100% z částky kurzu, nebo možnost obsazení kurzu jinou osobou.

V případě storna ze strany Poskytovatele má Poskytovatel povinnost poskytnout Objednateli jiný vhodný náhradní termín.