GDPR

Ochrana osobních údajů

Tyto zásady se vztahují na dodržování práva na soukromí s ohledem na ochranu osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami. Nejsme odpovědní za obsah nebo ochranu soukromí v rámci jiných webových stránek, které jsou s naší webovou stránkou propojeny. Nepoužíváme skryté odkazy na jiné webové stránky.

Pro účely statistické analýzy hodnocení webové stránky monitorujeme údaje potřebné pro tuto analýzu. Za tímto účelem používáme nástroje třetích stran – Google – Google Analytics a nástroj AWstats. Plně respektujeme Vaše právo na soukromí, a proto o Vás neshromažďujeme žádné osobní údaje bez Vašeho souhlasu. Vyplněním objednávky a registrací e-mailové adresy pro zasílání sdělení souhlasíte se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a uchováním údajů souvisejících s objednávkou.

Při zpracování osobních údajů důkladně dbáme na dodržování norem v oblasti bezpečnosti a ochrany soukromí, jak je stanoveno v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Náš poskytovatel internetového připojení zaznamenává osobní údaje na vlastní odpovědnost a je vázán předpisy o důvěrnosti informací. Tento poskytovatel neposkytne přístup k technickým informacím o počtu návštěv webových stránek, pokud to nevyžadují příslušné zákony.

Webové stránky používají soubory cookies k usnadnění jejich opakovaného prohlížení.

Případné změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou uveřejněny na této webové stránce.

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků a osob vstupujících do prostor monitorovaných správcem

 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (dále také jako GDPR)

 

Účelem tohoto dokumentu je úplný a srozumitelný popis způsobu jakým dochází ke zpracování osobních údajů všech zákazníků společnosti Happy Garage s.r.o., se sídlem Ovocný trh 572/11, Praha 1- Staré město, 110 00, IČ: 07322623 (dále jen „správce“), a úplné seznámení takových osob s jejich právy.

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE SPRAVUJE?

U zákazníků, kteří se účastní motovýcviku nebo jakýchkoliv jízd v prostoru areálu Pitland – Jméno, příjmení, datum narození; dále pak jméno a příjmení a telefonní kontakt na osobu blízkou v případě zranění; u dětí a mladistvých do 15 let také jméno a příjmení zákonného zástupce a jeho datum narození.

U zákazníků, kteří pouze doprovází osobu do areálu a pohybují se v něm, nejsou shromažďovány žádné osobní údaje.

U zákazníků, kteří poskytli souhlas se zpracováním: Email, telefonní číslo.

U osob, které navštívily www stránky správce, jejich IP adresu.

Záznamy z kamerového systému monitorujícího prostory správce dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

PROČ POTŘEBUJE SPRÁVCE MOJE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z užíváním služeb společnosti Happy Garage s.r.o. Záznamy z kamerového systému pak slouží pro zajištění bezpečnosti a ochranu majetku a plnění zákonné povinnosti správce.

 

KDE JSOU MOJE ÚDAJE FAKTICKY ULOŽENY?

Osobní údaje v elektronické podobě zadané do registračního systému APEX jsou uloženy na zabezpečeném dedikovaném serveru na území ČR, který je ve vlastnictví správce, k osobním údajům na něm mají přímý přístup pouze oprávněné osoby.

Osobní údaje v písemné formě jsou uloženy v zabezpečených skříních v provozovně správce a přístup do nich mají pouze oprávněné osoby.

 

JAK DLOUHO BUDE SPRÁVCE SPRAVOVAT MOJE OSOBNÍ ÚDAJE?

Správce spravuje poskytnuté osobní údaje vždy jen na nezbytně nutnou dobu, což je v případě klientů po dobu obecné promlčecí lhůty dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která činí 3 roky od posledního kontaktu se zákazníkem prodloužené o ochrannou lhůtu jednoho roku po jejím skončení.

Dokumenty obsahující osobní údaje, které jsou považovány za účetní doklady, jsou dle zákona o účetnictví uchovávány po dobu 5 let počínající koncem účetního období, kterého se týkají. Daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

V případě záznamů z kamerového systému jsou záběry uchovávány po dobu max. 14 dnů a následně jsou automaticky vymazány. V případě zákonné povinnosti dle zákona č. 202/1990 Sb. a dle zákona č. 186/2016 Sb. se videozáznamy uchovávají po dobu stanovenou těmito zákony (90 dnů či 2 roky).

Pokud je vedeno soudní, správní, exekuční, insolvenční, reklamační či obdobné řízení, případně též daňová kontrola, v rámci které je nutno zpracovávat osobní údaje, budou osobní údaje nad rámec výše uvedených lhůt zpracovávány do skončení takového (takových) řízení či kontroly, a to včetně případných řízení o mimořádných opravných prostředcích a řízení u mezinárodních institucí (např. u Evropského soudu pro lidská práva).

V případě prodloužení lhůty pro stanovení daně dle §148 zákona č, 280/2009 Sb., daňového řádu, se pak prodlužuje doba uchovávání osobních údajů nezbytných pro tento účel do skončení lhůt tímto ustanovením stanovené, včetně doby, po kterou tato lhůta neběží ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení, a o dobu případného následného soudního řízení včetně případných řízení o mimořádných opravných prostředcích a řízení u mezinárodních institucí (např. u Evropského soudu pro lidská práva).

Po dobu archivování osobních údajů na základě požadavků zákona nejsou údaje jinak využívány ani zpřístupňovány, s výjimkou předání subjektu údajů nebo orgánů veřejné správy na základě zákona, včetně případného předání advokátní kanceláři.

 

KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPŮSOB SPRAVOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je společnost Happy Garage s.r.o., se sídlem Ovocný trh 572/11, Praha 1- Staré město, 110 00, IČ: 07322623, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 299122.

 

KDO MÁ PŘÍSTUP K POSKYTNUTÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Správu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně, proto k těmto údajům má přístup jen nezbytně nutný okruh osob. Přístup ke spravovaným osobním údajům májí zaměstnanci správce oprávnění z titulu své pracovní pozice a jeho jednatelé, případně zpracovatelé, kteří jsou smluvně i zákonem zavázáni chránit Vaše osobní údaje (např. účetní, správci rezervačních systému, správci počítačové sítě, advokátní kancelář apod.).

V případě záznamu z kamerového systému jsou záběry předávány orgánům veřejné správy v případech, kdy jejich obsah může pomoci k identifikaci pachatele trestného činu/přestupku.

Pro úplnost dodáváme, že Vaše osobní údaje předkládáme třetím osobám v případech, kdy nám zákon ukládá zpřístupnění vašich osobních údajů (např. v případě oprávněné žádosti orgánu veřejné správy).

 

JAKÁ PRÁVA MÁM V SOUVISLOSTI S POSKYTNUTÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI?

Máte právo být průběžně informován/a o rozsahu Vašich osobních údajů, které spravujeme. Konkrétně máte právo na informace, za jakým účelem údaje zpracováváme, komu jsou osobní údaje zpřístupňovány. Dále máte právo požadovat opravu nebo výmaz, případně také omezení jejich zpracování. Můžete také vznášet námitky proti jednotlivým způsobům zpracování.

V případě, že se budete domnívat, že s Vašimi osobními údaji nakládáme v rozporu s GDPR nebo zákonem máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorového úřadu).

V tomto ohledu Vás prosíme, abyste nás v případě Vašeho podezření na protiprávní zpracování osobních údajů před samotným podáním stížnosti nejdříve upozornili a my Vám za to slibujeme, že uděláme vše proto, abychom celou situaci vyřešili a dali do pořádku.

Máte také právo si vyžádat předání všech osobních údajů, které o Vás spravujeme v jednoduché strojově čitelné podobě (textovém souboru), případně můžete požádat, abychom takto uspořádané Vaše osobní údaje předali Vámi určené třetí osobě.